Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Veronica’s Nails & More

 

Artikel 1:              Algemeen

1.1          Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, overeenkomst en transactie tussen Veronica's Nails & More en een cliënt, waarop de studio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2          De toepasselijkheid van eventuele door de cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk als partijen dit vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3          Veronica’s Nails & More is altijd gerechtigd de voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2:              Inspanningen Veronica’s Nails & More

2.1          Veronica's Nails & More zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Veronica's Nails & More zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3:              Afspraken

3.1          De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Veronica's Nails & More melden, waarbij het afmelden op zondag niet mogelijk is. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Veronica's Nails & More het gehele honorarium van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien deze afspraak twee weken voor of na een vakantie van Veronica’s Nails & More wordt geannuleerd, mag Veronica's Nails & More eveneens het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de studio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.2          Veronica’s Nails & More is gerechtigd om de in lid 1 genoemde bedragen per factuur bij cliënt in rekening te brengen. Deze factuur zal in beginsel per e-mail aan cliënt worden verzonden. Indien dit niet mogelijk is zal cliënt de factuur per gewone post ontvangen.

3.3          Veronica's Nails & More moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Daarnaast moet Veronica’s Nails & More vakanties tijdig melden aan de cliënt.   

3.4          Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

Artikel 4:              Betaling

4.1          Veronica's Nails & More vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de studio en op de website van de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Veronica's Nails & More vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio en op de website van de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt en niet in combinatie met andere aanbiedingen te gebruiken.

4.2          De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen of via de bankieren app. Betaling in termijnen is niet mogelijk. Voldoet cliënt niet aan deze verplichting, dan is Veronica’s Nails & More gerechtigd het verschuldigde bedrag en alle bijkomende kosten om het bedrag te innen, per factuur bij cliënt in rekening te brengen.

 

 

 

Artikel 5:              Personeel in de studio

5.1          Veronica's Nails & More heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de studio dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

5.2          De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de studio medewerkers van de studio niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de studio.

Artikel 6:              Gegevens & privacy

6.1          De cliënt voorziet Veronica's Nails & More uiterlijk vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de studio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Cliënt zal hiertoe het door Veronica’s Nails & More gehanteerde intake formulier volledig naar waarheid invullen en ondertekenen. Indien er zich veranderingen voor doen met betrekking tot de door cliënt verstrekte gegevens, dient cliënt Veronica’s Nails & More hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

6.2          Veronica's Nails & More neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Veronica's Nails & More behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Veronica's Nails & More zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 7:              Geheimhouding

7.1          Veronica's Nails & More is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Veronica's Nails & More verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 8:              Aansprakelijkheid

8.1          Veronica's Nails & More is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de studio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8.2          Veronica’s Nails & More is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de studio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie op het intake formulier, dan wel voor onjuiste en/of onvolledige informatie met betrekking tot het intake formulier, die naderhand wordt verstrekt door cliënt.

8.3          Veronica's Nails & More is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8.4          De aansprakelijkheid van Veronica’s Nails & More is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Veronica’s Nails & More in het betreffende geval zal worden uitgekeerd, te vermeerderen met het door Veronica’s Nails & More te betalen eigen risico.

Artikel 9:              Garantie

9.1          Veronica's Nails & More geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
  • De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Artikel 10:            Beschadiging & diefstal

10.1        Veronica's Nails & More heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Veronica's Nails & More meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 11:            Klachten

11.1        Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de studio en de behandelende stylist. Veronica's Nails & More moet de klager binnen vijf werkdagen (buiten vakantie's) adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Veronica's Nails & More de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Veronica's Nails & More en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 12:            Nail art

12.1        Indien Veronica's Nails & More een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de studio. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Veronica's Nails & More. Veronica's Nails & More mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12.2        Cliënt geeft Veronica’s Nails & More uitdrukkelijk toestemming om foto’s van behandelde nagels te gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder dat Veronica’s Nails & More hiervoor een vergoeding verschuldigd is.

Artikel 13:            Behoorlijk gedrag

13.1        De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Veronica's Nails & More het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Artikel 14:            Recht

14.1        Op elke overeenkomst tussen Veronica's Nails & More en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

14.2        Geschillen met betrekking tot of verband houdende met een met Veronica’s Nails & More gesloten overeenkomst, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

14.3        Deze voorwaarden staan vermeld op de website van de studio, worden bij de intake ter beschikking gesteld aan cliënt en zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Tevens worden de voorwaarden op verzoek toegezonden.

14.4        Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Share |